Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Xmotostore.cz

Provozovatelem e-shop je společnost PCS komplex s.r.o.a pro všechny e-hpoy které společnost provozuje, včetně tohoto,  platí obchodní podmínky, dodací a platební podmínky xmotostore.cz

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást reklamačního řádu a každé objednávky.

A:

1. Uzavření smlouvy. Jednotlivé obchodní smlouvy se uzavírají na základě objednávek odběrateleobjednávkou prostřednictvím e-shopu, nebo uskutečněných poštou nebo objednávkou zaslanou elektronickou poštou. Je možné uzavřít smlouvu též na základě ústní anebo telefonické objednávky.

2. Objednávka                                                                                                                                        Závazná objednávka musí obsahovat následující platné informace: Jméno a příjmení odběratele, jeho bydliště (případně jinou doručovací adresu), telefonický kontakt a elektronickou adresu, jednoznačné určení předmětu koupě a jeho množství. Neúplnost informací v objednávce může být důvodem k nepřijetí nebo zrušení objednávky a to pouze ze strany dodavatele, stejně tak že produkt, zboží již není již skladem a tudíž ho nelze dodat.   V případě pochybností o objednávaném zboží se raději  předem informujte na  naší  e-mailové  adrese info@xmotostore.cz.cz nebo  našem  telefonu         774 555 951   .

3. Potvrzení objednávky                                                                                                                             Po přijetí objednávky zašle dodavatel odběrateli potvrzení objednávky a to elektronickou poštou, nebo telefonicky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli v nejkratším možném čase, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Před potvrzením objednávky, může také dojít k jejímu vyjasnění, vzhledem k neúplnosti dat a vzhledem k zásobě na skladu dodavatele. V tomto případě je dodavatel vždy povinen vyčkat na odpověď odběratele, který je povinen reagovat na informaci nebo žádost od dodavatele. V případě potvrzení objednávky dodavatelem, je tato považována za závaznou a obě strany jsou povinny jí respektovat. V případě osobníhoobjednání, některého druhu zboží, lze zajistit rychlejší dodání produktu, zboží, zákazníkovy, zákazník hradí dopravu, přepravné v plné výši a bude mu přiočteno k ceně zboží.

4. Storno objednávky.                                                                                                                                     Po potvrzení objednávky dodavatelem, je třeba změnu objednávky či její stornování projednat přímo s dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku stornovat a informovat o tomto objednatele, zákazníka.

5. Dodací lhůty                                                                                                                                          Dodavatel, prodejce, odesílá odběrateli objednané zboží v co nejkratším termínu, obvikle do 5pracovních dní. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele, obvykle do 7 pracovních dnů. Jedná se o dobu odesláni, nikoli dodání na adresu objednatele. V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku odběratele ze skladových zásob, prodlouží se dodací lhůta o dobu dodání našeho dodavatele, cca 4 až 10 dní.  V tomto případě je objednávka obvykle plněna, odeslána do 14 dnů, ve výjimečných případech i v delším časovém horizontu, o čemž bude odběratel, zákazník informován. V případech kdy není produkt již skladem a  náš dodavatel není schopen z nějakého důvodu zboží dodat, vyhrazujeme si právo zrušit objednávku a zboží nedodat. O tomto  jsme povinni neprodleně informovat  obědnatele, zákazníka.

6. Odeslání zboží                                                                                                                                    Dodavatel je povinen odeslat zboží způsobem dohodnutým s odběratelem. V případě že situace, či jiná skutečnost toto změní, či znemožní odeslání dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen zvolit jinou formu dopravy tak, aby zákazku, odběratel obrzžel a objednávku, zboží, objednané produkty ve standartní době a náklady na dopravu, balné, poštovné zůstávají pro zákazníka ve stejné částce, a to i za situace že by tuto částku dodavatelem zvolený způsod dopravy přesáhli . Náklady na zaslání tj. balné a poštovné hradí odběratel, dle momentální ceny poštovného, balného, dopravného, o které je zákazník infotmován před dokončením objednávky, není-li stanoveno, dohodnuto jinak. Poštovné a balné je nastaveno paušální částkou za tuto službu, tato částka se může změnit v průběhu roku.

7. Platební podmínky                                                                                                                                  Obvyklá platební podmínka je uhradit objenané zboží a nákladů na dopravu, případně balné a podobně.  Při dodávkách standardního sortimentu dodavatele je platba dle nabídky a to například, dobírkou, provédením platby  převodem prostřednictvím GoPay platební brány, hotově na kontaktním místě, na základně prodejce při předání žboží, nebo prostřednictvím splátkového prodrje ESSOX, Cetelem. Poštovné, dopravné, balné, je v e-shop nastaveno jako paušílní částka. Tudíž položka konečná cena představuje koncovou cenu zboží pro zákazníka, objednatele,  o této je zákazní informován předem a objednánám s ní souhlasí.

8. Záruky                                                                                                                                                        Dodavatel poskytuje záruky, dle momentálně platných zákonů v daném období na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Délka záruční doby zboží, není-li uvedeno jinak, je 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje dle zákona pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží, tedy na spotřební zboží, které podléhá opotřebení, stárnutí, nebo vady způsobené nesprávným užíváním, atd..  Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průděhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným požíváním, mechanickým poškozením, zásahem do výrobku, nebo jeho neodbornou opravou, na spotřební a rychleseopotřebitelné díly,                                                                                                                 Zákazník je povinnen pro kud to povaha zboží vyžaduje, byl vystaven servisní list, podrobovat se pravidelným servisním komtrolám, garančním prohlídkám, buď po jetí příslušných kilometrů, 300, 1000, 3000, 5000 km, nebo po doporučeném čase uvedeném v servisním listu. Pokud není uvedeno v servisním listu, tak první garanční prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců a to bez ohledu na stav ujetých kilometrů, jinak mu záruka propadá. !                                                                 Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje. V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace. Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů.                                                                        Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.                                                                                                                                                             Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou manipulací, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku, spotřební díly, součástky, nebo na vady, závady, způsobené nesprávným užíváním v rozporu s návodem k požití, nebo neodbornou manipulací, nešikovností, či neodborným zásahem.    Závady a vady v záruční době jsou konzultovány přímo s dodavatelem, dovozcem, výrobcem, především pak u čtyřkolek.                                                                                                                                                                                       Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony.    Prosíme zákazníky aby si řádně prostudovali návod k obsluze.  Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít. V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má odběratel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odběratel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení odběratele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní neopotřebované zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží odběrateli odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly.  Přímé náklady a vrácení zboží nese odběratel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží odběratelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku s odběratelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst. 1, §597, §623, §679).                Dodavatel, eshop, prodejce nnese žádnou odpovědnost za neznalost, neodbornost zákazníka, chybu v objednávce ze strany zákazníka, a náklady s tímto spojené hradí zákazník sám a v plné výši.                                                                       

9. Reklamace                                                                                                                                             Při reklamaci je nutné předložit doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad. V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní doklad o převzetí zboží. Reklamované zboží musí být kompletní včetně příslušenství, dokumentace, s nejlépe neporušeným původním obalem. Zároveň je třeba písemně uvést o jakou vadu jde a jak se projevuje. Řádně vyplněný a potvrzený Záruční list je nezbytný při řešení reklamace se zákazníkem, případně pro provedení záruční opravy, stejně tak jako jasná a přesná informace co zákazník reklamuje a proč. Doporučujeme Vám telefonickou dohodu data a času, nebo zvolit čas  po - pá mezi 12 - 17 hodinou. Za případnou nepřítomnost se předem omlováme.                                 Dále pak uvádíme, že reklamace není,  špatně objednané zboží, výrobek, špatný typ, špatný rozměr, nebo dokonce špatně objednaný druh není reklamace, a je zcela na svobodné vůli zákazníka co objednává, dle informací k produktu, a to ať textových nebo foto informací, v případě že si zákazník není jist může se předem telefonicky informovat na daný produkt či výrobek na zákaznické lince. Za pochibení či neznalost, nevědomost zákazníka neneseme žádnou odpovědnost, náklady na výměnu nebo vrácení nese zákazník v plné výši.

10. Prodejce provozovatel, si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží z důvodu nedostatečného počtu zboží skladem, z důvodů nedodání výrobcem nebo dodavatelem zboží prodejci, stejně tak při doprodeji modelu nebo typu ukončením dodávek dodavatelem, výrobcem a výrobek již není skladen, dále pak v případech kdy dojde k chybě eshop a např. výrobek je označen za 0,-Kč,nebo jinou cenu, kdy cena zboží neodpovídá reálné ceně, je nižší a to výrazně než cena obviklá,  nebo nedo se jí alespoň nepřibližuje, jako např bylo-li zboží  chybně označeno, zadáno.

11.Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb www.buyang.cz a původcem těchto e-mailů je správce, a e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany provozovatele a nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci, provozovateli. Reklamační řád a převzetí zboží.

12. "Spotřebitel má dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo případné spory s prodávajícím také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekceÚstřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz."

oddíl - B

1. Spotřebitel je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží(v případě,že zboží není smontováno), je spotřebitel povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude spotřebiteli po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva. Podepsáním faktury spotřebitelem spotřebitel souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že zboží převzal nepoškozené a úplné. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou dodavatelem zamítnuty.   

 

2. Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zboží je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, nejpozději do dvou dnů od dodání zboží, pozdější reklamace již nebudou dodavatelem akceptovány.                                                                                                                   

 3. Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen prostudovat záruční podmínky, návod k obsluze  a dbát  na pravidla používání, a jednat tak, aby předešel poškození zboží, např. čtyřkolky nesprávným používáním, užíváním, třeba přetěžováním, nesprávnou manipulací a podobně.                                                                          

4.  SERVISNÍ PRÁCE JSOU HRAZENY ZÁKAZNÍKEM,  dle rozsahu praci.   GARANČNÍ PROHLÍDKY JSOU HRAZENY ZÁKAZNÍKEM, dle sazebníku. Servisní práce nad rámec garance jsou hrazeny zákazníkem. Garanční prohlídky: I. garanční prohlídka....300km, nebo 4 měsíce od data koupě. II. garanční prohlídka....1000km, nebo 12 měsíců od data I. garanční prohlídky III. garanční prohlídka...3000km, nebo 12 měsíců od data II.garanční prohlídky IV. garanční prohldka...6000km, nebo 12 měsíců od data III. garanční prohlídky Garanční prohlídky u dětských čtyřkolek provádějte, dle rozmezí uvedeném v měsících: 4, 12, 12, 12, jak je výše uvedeno. I. garanční prohlídku doporučujeme po ujetí cca 10-15 motohodin nejpozději však po 4 měsících od data koupě. Garanční prohlídka může proběhnout dříve než je uvedeno, uvedené termíny jsou nejpozdější ujeté km nebo nejpozdější měsíc. V případě nedodržení podmínek garančních prohlídek pro záruku, záruka propadá, končí.                                     

5. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží stejně jako ze škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací se zbožím chybným požíváním zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Vada způsobena zákazníkem, případně byla-li vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu.                                                                                                                        6. V závislosti na druhu vady a povaze zboží bude oprávněná reklamace spotřebitele řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či odstoupením od smlouvy. Nároky z vad na zboží dodaného prostřednictvím webových stránek www.buyang.cz, je spotřebitel oprávněn uplatnit vůči dodavateli    elektronickou poštou, případně písemně na adresu provozovatele internetového  obchodu         PCS komplex s.r.o , Nám. T.G.Masaryka-2, 261 01 Příbram, předání výrobku prodejci na kontaktním místě e-shopu buyang.cz v Jablonné u Příbrami, č.p.71,  262 63. Spotřebitel je povinen v učiněné reklamaci uvést alespoň tyto údaje: identifikační údaje spotřebitele (jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, uplatněný nárok z vady zboží.                                                                                         Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží.  Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průděhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným požíváním, mechanickým poškozením, zásahem do výrobku, nebo jeho neodbornou opravou, na spotřební a rychle se opotřebitelné díly, nebo vady vzniklé nedostatečnou, nebo špatnou ůdržbou,                                                                               

7. Spotřebitel je povinen předložit dodavateli spolu s reklamovaným zbožím také daňový doklad a veškeré příslušenství zboží, přičemž zboží musí být dodáno dodavateli či servisnímu středisku v kompletním stavu včetně veškerého příslušenství a to na náklady spotřebitele. Dodavatel nehradí, nezajišťuje přepravu, dopravu zboží od spotřebytele k dodavateli, ani od dodavatele k spotřebiteli a to v žádném případě. Spotřebitel dodá zboží ma adresu určenou dodavatelem.                                                             

 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u dodavatele u kterého byla věc zakoupena ve smyslu bodu 5 tohoto reklamačního řádu.Je-li v záručním listě uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě dodavatele, nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo u této osoby odpovídající nároku na odstranění vady.V případě, že není možno zajistit opravu tímto způsobem, zajistí posouzení stavu a závady a opravu dodavatel, nikoli dopravu..                                                                                                                          

9. Poté co dodavatel obdrží reklamaci spotřebitele v souladu s tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami , zašle bez zbytečného odkladu spotřebiteli informace o dalším postupu.                                      

10. Pokud se vada zboží projeví při prvním použití zboží, nejpozději však do tří dnů od dodání zboží spotřebiteli, splní dodavatel nárok spotřebitele z vady zboží výměnou za bezvadné zboží nebo výměnu poškozené části zboží za jinou,nepoškozenou, při splnění těchto podmínek: - zboží není viditelně použité a je zřejmé, že vadu nezpůsobil spotřebitel, - reklamace zboží byla předem nahlášena pomocí mailu nebo telefonu dodavateli - dané zboží je běžně dostupné u dodavatele.                                                                                                                   

11. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek dodavatele.                                            

12. Nestanoví-li tento Reklamační řád jinak, případně Obchodní podmínky jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení právního řádu České republiky. Ochrana osobních údajů. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. Osobní údaje. Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti. Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Shrnutí. Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.      Provozovatel internetového obchodu buyang.cz  je PCS komplex s.r.o.   Váš souhlas. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů     dle platného zákona o nakládání s osobními údaji, a údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

14.Zákazník ná právo dle zákona, u zboží zakoupeného přes internet na vrácení zboží do 14 dní, o tomto byl řádně informován v onchodních podmínkách se kterými se seznámil a to potvrzrním objednávky stvrdil,  Zákazník má dle zákona nárok na vrácení zboží, má nárok na vrácení částky kterou uhradil, jakožto i prodejce má zákoný nárok na náhradu za poškození zboží, či užití výrobku. Zákazník nemá nárok na poplatek za balné, poštovné, dopravné. Nárok na vrácení zboží není v případě např. zničení věci zákazníkem, elektonicky, elektro materiálů, tak jako u věcí higienických. Vše se řídí momentálně platným zákonem. 

15.Zákazník který si zboží objedná, objednáním souhlasí s Obchodními podmínkymi, Dodacími podmínkymi, souhlasí s odesláním objednávky a má povinnost tuto přebrat od přepravce, který mu tuto doručuje. V případě že Zákazník objednávku, kterou provede, odsouhlasí, a která mu bude  dle objednávky odeslána nepřebere, nevyzvedne, nepřijme, vzniká zákazníku povinnost uhradit náklady na přepravu, doručení jeho objednávky provozovately eshopu, kterému takovým jednáním zákazníka vznikly náklady a na tyto náklady má prodávající, dodavatel, provozovatel eshop nárok. Dále pak je kupující / zákazník povinen, uhradit náklady na upomínku, výzvu, k zaplacení  odeslanou provozovatelem e-shop v paušální částce 250,-Kč.  Náklady takto vzniklé a odsouhlasené v objednávce za přepravu a balné, bude provozovatel chtít, požedovat po zákazníkovy uhradit.

16. Vyhrazujeme si právo, zákazníkům, kteří zboží vracejí, či nepřebírají, blokovat účet, rušit objednávky a neodesílat.

 Ochrana osobních údajů.


Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.     Provozovatel internetového obchodu Xmotostore.cz je PCS komplex s.r.o.  

 

 

Váš souhlas. Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů    dle platného zákona o nakládání s osobními údaji, a údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. *************************************************************************************************************************** 

 

Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru  společnosti essox s.r.o. 

 


Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. 

A. Podmínky pro uzavření smlouvy  

•          minimální výše úvěru je 3000,- Kč, max. 200.000,-Kč (nebo dle omezení spl.produktu)
•          občan ČR starší 18 let
•          zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě)
•          podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 1 rok)
•          důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
•          žena/muž na mateřské dovolené
•          úvěrovou smlouvu nemohou uzavřít: nezaměstnaní, studenti, ženy/muži pobírající jakékoli        sociální dávky (kromě rodičovského příspěvku) 

B. Potřebné doklady  

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!  

 

•          platný Občanský průkaz
•          druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list 

U úvěru nad 60.001,- Kč potřebujete navíc  

•          zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde) (ne starší než 1 měsíc)
•          OSVČ – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
•          důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka
•          rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky 

U úvěru nad 100.001,- Kč potřebujete navíc  doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO 

C. Pojištění schopnosti splácet  

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. 

Pojištění se sjednává pro případ:       pracovní neschopnosti
ztráty zaměstnání
plné invalidity
smrti 
 

Pojištění nelze aplikovat na smlouvy s bezúročným obdobím nebo odkladem splátek. 

D. Postup při nákupu na splátky  

1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd. 

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku. 

3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti Essox s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování. 

4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem do 15 minut nebo nejdéle následující pracovní den. Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání e-mailu. 

5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení. 

Důležité upozornění  – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po ověření totožnosti dopravcem na základě předloženého občanského průkazu nebo cestovního pasu. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky Essox. 

V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dodací a platební podmínky

Platební podmínky nahradni-dily-ctyrkolky.cz

Způsob platby :

1.platba v hotovosti na výdejním místě, základně e-shop

2. platba dobírkou, při převzetí zboží od přepravce zboží

3. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet, uvedení variabilního symbolu platby z objednávky

4. bankovním převodem z Vašeho účtu, buť osobně ve Vaší bance, přes internet

5. prostřednictvím platební brány Gopay

6. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR a uvedení variabilního symbolu plytba z objednávky  

EET :Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

1) V hotovosti

Zboží bude připraveno dle Vaší objednávky v e-shop nahradni-dily-ctyrkolky.cz k osobnímu vyzvednutí žboží a to buť na centrále v MOTO Centrum xmotostore.cz / centrální sklad buyang.cz v Jablonné u Příbrami, nebo na jiné pobočce dle dohody předem.  

2) Dobírkou:Zboží bude zabaleno a odesláno do 5 pracovních dnů na uvedenou adresu a zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zboží dle objednávky. V případě platby na náš účet,  bude zabaleno a odesláno do 5 pracovních dnů na uvedenou adresu, od dne připsání finančních prostředků, částky k úhradě na náš účet a zboží neplatíte doručovací službě při převzetí zboží dle objednávky

3) 4) 5) Bankovním účtem 

Bankovní spojení:

číslo účtu pro platby v Kč v ČR : 2600226360 / 2010  FIO Banka

číslo účtu  pro platby v EUR v SR:  2600226360 / 8330 FIO Banka

účty jsou vedeny na provozovatele e-shop PCS komplex s.r.o.

Variabilní symbol je  V.S. uvedený ve Vaší objednávce, které obdržíte v potvrzovacím emailu Vaší objednávky.Po obdržení platby na náš účet,  bude zaplacené zboží  připraveno a obratem Vám bude odesláno.  

6) Poštovní pokázkouPo obdržení požadované částky poštovní poukázkou s uveseným variabilním simbolem, Vaše ID odjednávky,bude zaplacené zboží připraveno a obratem Vám bude odesláno.    

7) poštovné: základní výčet poplatků,

Česká Pošta...ČR...balíček / obálka do 0,5kg ....hodnota objednávky od 1,-Kč - do 200,-Kč......poštovné a balné ...109,-Kč

Česká Pošta...ČR...balík Standart.do 30 kg... hodnota objednávky od 200,-kč - od 3000,-Kč ...poštovné a balné...159,- Kč.

Česká Pošta....ČR....balík Standart do 30 kg..hodnota objednávky od 3000,-Kč do 10.000,-Kč poštovné  a balné..199,-kč

Česká Pošta....ČR....balík Sandart do 30 kg..hodnota objednávky od 10.000,-Kč do14.000,-Kč ...poštovné a balné...249,-Kč

Česká Pošta ...ČR....balík na poštu do 30kg...hodnota objednávky od 1,-Kč  do3000,-Kč ......poštovné a balné ....189,-Kč

Česká Pošta ...ČR....balík na poštu do 30kg...hodnota objednávky od 3000,-Kč  do 10.000,-Kč......poštovné a balné ....229,-Kč

Česká Pošta ...ČR....balík na poštu do 30kg...hodnota objednávky od 10.000,-Kč do 14.000,-Kč ......poštovné a balné ....269,-Kč

Česká Pošta .ČR...balík  do ruky do 30 kg.. hodnota objednávky od 1,-kč do 3000,-Kč....poštovné....199,-Kč,

Česká Pošta ...ČR...balík do ruky do 30 kg...hodnota objednávky od 3000,-Kč do 10000,-Kč ..poštovné a balné .. 259,-Kč 

Česká Pošta ...ČR...balík do ruky do 30 kg...hodnota objednávky od 10.000,-Kč  do 14000,-Kč ..poštovné a balné....299,-Kč

Česká Pošta...SK. balík Standart do 30 kg  .. hodnota objednávky od 1,-Kč  do 3.000,-Kč ..poštovné a balné....289,-Kč

Česká Pošta ...SK..balík Standart do 30 kg  ..hodnota objednávky od 3.000,-Kč  do  10.000,-Kč...poštovné a balné....319,-Kč

Česká Pošta.....SK..balík Standart do 30 kg .....hodnota objednávky  10.000,-kč  až  14.000,-Kč...poštovné a balné....339,-Kč

DPD kurýr - Private - balík standart do 30 kg ......hodnota objednávky od 0,-Kč do 14.000,-kč....poštovné a balné...109,-Kč

DPD kurýr - Private - balík standart do 30 kg ......hodnota objednávky od 0,-Kč do 14.000,-kč....poštovné a balné...149,-Kč

DPD kurýr - Private - balík standart do 30 kg ......hodnota objednávky od 0,-Kč do 14.000,-kč....poštovné a balné...169,-Kč

PPL..................ČR..... balík na adresu .do 30kg.....hodnota objednávky od 1,-Kč do 5.000,-Kč...poštovné a balné......159,-Kč

PPL................ČR....... balík  na adresu  do 30kg.....hodnota objednávky  od 5.000,-Kč do 14.000,-Kč...poštovné a balné...129,-Kč

PPL..................ČR....... balík na parcel shop*  .do 30kg.....hodnota objednávky od 1,-Kč do 5.000,-Kč...poštovné a balné..139,-Kč

PPL..................ČR.......balík na parcel shop*  .do 30kg.....hodnota objednávky od 5000,-Kč do 14.000,-Kč...poštovné a balné..129,-Kč

* Parcel shop, je kontaktní místo PPL kde bude balíček uložen jako na poště a kde si ho můžete vyzvednout.!!!!!!!!

Toptrans..................dle částky uvedené na objednávce. ( poplatek zahrnuje dopravné, balné, skladné, ostatní náklady na dodání )

10 - 20 tisíc korun.............740,-Kč

20 - 60 tisíc korun.............1.440,-Kč

60 - 90 tisíc korun...........2.349,-Kč

90 - 165 tisíc korum........2.949,-Kč

165 - 250 tisíc korun.......3.649,-Kč

Příplatky:

Dobírka...........................50,-Kč  (příplatek je účtován samostatně k ceně poštovného a balného ) 

Platba na účet..................10,-kč do částky 14000,-Kč nad poplatek 300,-Kč   (příplatek je účtován samostatně do ceny poštovného ) 

Balné..............................0,-Kč (příplatek k ceně, jinak je součástí ceny.)

/ cena poštovného a balného se muže lišit v případě, že dojde například k jednorázovému zlevnění ceny pro zákazníka /

Doprava e-hop:

MOTO Centrum  xmotostore.cz je možnou pouze po dohodě, např. doprava nové čtyřkolky a její cena je paušální.

Cena za přepravu se může lišit dle výběru zákaznáka, měnit, při výběru je cena určena dle výběru přepravy, působu platby, atd.. a platí aktuální cena dopravy učtovaná v kalkulaci, rekapitulaci eshop, se kterou je zákazník předem seznámen a objednáním tuto repektuje a souhlasí s ní.

O ceně je zákazník předem informován, seznámen, obeznámen, je mu upřesněna, a objednáním s touto souhlasí.

 

 

Dodací podmínky nahradni-dily-ctyrkolky.cz

Dodání je prováděno prostřednictvím České Pošty balík standard do 30 kg automaticky, lze zvolit možnost přepravy balík do ruky, PPL, Toptrans pro rozměrné nebo těžké zboží jako například čtyřkolka nová, nebo osobní odběr. Dodání e-shop nahradni-dily-ctyrkolky.cz  je pouze v přápadě předchozí dohody a pouze nové zboží nad 49.000,-kč. V případě špatně uvedeného druhu přepravy si vyhrazujeme právo zněnit ho na dodání Českou Poštou.

1. Za místo dodání zboží se považuje adresa uvedená kupujícím v objednávce u uvedeného zboží, nebo, není-li uvedeno v obednávce či poznámce jinak. Odesílání objedbaného zboží je provedeno prostřednictvím České pošty, nebo dle uvedeného způsobu v objednávce, např.: je možno si je vyzvednout osobně.

2.Zboží je  expedováno přímo z MOTO Centrum xmotostore.cz, jehož součástí je i e-shop nahradni-dily-ctyrkolky.cz, z centrálního skladu. Osobní odběr pouze po předchozí telefonické domluvě nebo internetové objednávce a následné domluvě osobního vyzvednutí. Objednané zboží bude podle objednávky připraveno osobnímu odběru v předem dohodnutý termín.

3. Zboží je standardně expedováno do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky a to v případě že zboží  je skladem. V případě že zboží nebude  skladem v den objednávky, nebo při více položkách nebude některý druh zboží skladem a to už z jakýchkoliv důvodů, odeslání se posune až zboží bude odesláno bezodkladně po naskladnění. Zákazník bude přes uvedený e-mail v objednávce o stavu dostupnosti či o termínu dodání informován.

4. V případě kdy dojde k situaci např.. nevhodná velikost, barva, atp., tak Vám po předchozí domluvě a pokud bude zboží pro záměnu dostupné,  skladem rádi nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek poškození nebo opotřebení  a nebude li vznikat finannční rozdíl v požedované výměně, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. !!! Náklady na poštovné, balné spojené s výměnou zboží popř. s dopravou zboží k posouzení reklamace, hradí zákazník.

5. Ke každé odesílané objednávce zboží bude přiložen daňový doklad, pokud se tak nestane, lze si vyžádat jeho dodatečné zaslání na info@xmotostore.cz, v našem e-mail uvedeném v e-ahop ve kterém jste provedly objednávku a který slouží současně jako dodací a záruční list v případě že nejsou dodány samostatně.                 

 

Zde je odkaz na stráku České Pošty.  sledování zásilek:

http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php

-číslo zásilky z podacího lístku Vámzašleme na požádání.

 

 

www.nahradni-dily-ctyrkolky.cz

MOTO Centrum

xmotostore.cz 2013 

 
 

Univerzální obchodní podmínky pro e-shop platné od 23.2.2017 dle nového občanského zákoníku. Stáhněte si tento vzor univerzálních obchodních podmínek a upravte si je podle vašich představ. Obchodní podmínky jsou nutnou součástí internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnost vzorových podmínek k datu jejich stažení.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

     

se sídlem      

identifikační číslo:      

zapsané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka      

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese    
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti      , se sídlem      , identifikační číslo:      , zapsané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka       (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti       (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;

 bezhotovostně platební kartou;

 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do       dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

12. Slevy - Kupony - Akce

12.1. Slevy, akce, a podobně, jsou v rozsahu vždy na některé zboží, nebo označené zboží z nabídky, nelze si je vynucovat jakým-koli způsobem, a to ani právní cestou. Např. kupony jsou omezeny jak počtem použití, jsou časově omezeny, a jsou omezeny produkty, na které lze tyto uplatnit. Jsou omezeny množstvím kusů, počtem dostupného zboží. 

12.2.  Sleva, nebo akční nabídka, kupon na slevu, a podobně, řídí se konkrétní podmínkou či podmínkami, které muže provozovatel změnit, zkrátit, ukončit a to bez nároku zákazníka na jakoukoli náhradu. 

12.3. Pro uplatnění slevy je třeba dodržet např. být přihlášen do systému, mít platný kód, mít platný voucher, datum platnosti, 

13. závĚrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování      , adresa elektronické pošty      , telefon      .

 

V   Příbrami    dne    1.1.2018